коли под наем Летище София | коли под наем Летище Варна | коли под наем Летище Бургас | коли под наем Летище Пловдив| Коли под наем София| автомобили под наем България
коли под наем @ рент а кар @ rent a car @ коли под наем "Вал & Кар" @ София @ България @ Стара Загора @ Хасково @ Начало
коли под наем в България
коли под наем в България
ВСИЧКО ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА. КРАЙНИ ЦЕНИ БЕЗ СКРИТИ ТАКСИ - 0700 19 002 
условия за наемане на коли под наем условия за наемане на коли под наем в София условия за наемане на коли под наем в Бургас
КОЛИ ПОД НАЕМ >> НАЕМНИ УСЛОВИЯ 

1. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

1.1 МПС се дава на НАЕМАТЕЛЯ в добро състояние със задължителното оборудване, изисквано от органите на КАТ, отразено в двустранно подписан приемателно-предавателен протокол, неразделна част от договора, при условията на който става и връщането на автомобила. Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи в уговорения срок и място в същото състояние, удостоверено в приемателно-предавателен протокол.

1.2 При неспазване срока на връщане на автомобила от наемателя, той се задължава да уведоми наемодателя не по-късно от уговорения час. За допълнителния срок за ползване наемателят дължи уговорената с настоящия договор дневна цена. При забава повече от два дни, наемателят се задължава да сключи нов договор.

1.3 Неизпълнение на задължението за връщане на наетото МПС от наемателя за повече от 24 часа от датата на изтичане на уговорения срок, без да е уведомил наемодателя се счита за присвояване и наемодателят уведомява компетентните органи, като си запазва и всички права по този договор.

1.4 При предсрочно връщане /преди датата на изтичане на договора/ на наетото МПС от Наемателя, "Вал и Кар" не дължи сумата за наем за останалия период от договора. Изключения се правят за периоди над 10 дни, като услугата се таксува според тарифата за по-малкия брой дни, а Наемателят получава 50% от разликата между двете крайни цени /цената по договор и новоизчисленията/. От 01.07 до 31.08 не се предвижда възможност за възстановяване на сума, поради неизползвани наемни дни!

2. ЩЕТИ, ЗАГУБИ, КРАЖБИ И ДР.

Наетият от Вас автомобил е застрахован!

2.1 При щети, загуби или кражби на автомобила или части от него, както и при пожар или счупване на стъкло, наемателят се задължава незабавно да уведоми наемодателя и застрахователя за настъпилото събитие

2.2 При кражба или щета, наемателят се задължава да предприеме следните действия:

а/ Незабавно /не по-късно от 12 часа от установяване на кражбата/ да уведоми застрахователя или "Вал и Кар" на тел. +359 2 958 65 60, +359878 70 20 44 или 0700 19 002

б/ Да документира кражбата или щетата в районното полицейско управление по място на извършването или органите на КАТ и да вземе документ от полицията /КАТ/, удостоверяващ събитието.

в/ при кражба на автомобила, да представи в бюрото на “Вал и Кар” регистрационния талон и ключовете на автомобила.

г/ наемателят дължи пълно обезщетение на наемодателя, когато виновно, по невнимание или небрежност е причинил технически щети по наетото МПС, както и в следствие на "прегряване" на двигателя, което се счита за шофьорска небрежност. Прегряването на двигателя се оценява на стойност между 1000 и 3000 евро, в зависимост от вида на автомобила.

д/ нанесени щети по гуми, джанти, тасове, долната част на автомобила и челно стъкло в повечето случаи не се тълкуват като застрахователно събитие и са изцяло за сметка на наемателя

е/ при нанесени щети по автомобила, в следствие на ПТП, настъпило по вина на наемателя, независимо от пълното каско, наемателят дължи на наемодателя обезщетение за пропуснати ползи и нанесени щети до размера на отговорността, упомената в тарифата на "Вал и Кар".

При нанесени щети по автомобила, в следствие на ПТП наемодателя начислява такса за административно обслужване при завеждане и отстраняване на щети с минимален размер от 50 € ( 100 лева ) без ДДС.

ж/ при констатирани дребни липси, щети, кражби, повреди на стойност до 50 евро, "Вал и Кар" не се ангажира със завеждане на застрахователни документи, поради икономическа неизгодност и стойността им е изцяло за сметка на клиента!

Не оставяйте регистрационния талон и други документи в автомобила. В противен случай всички застраховки, ще бъдат невалидни!

2.3 Отговорността, по отношение на щети на трети лица, ако е причинена виновно от наемателя се поема от него и той дължи сумата, изплатена по застраховка “Гражданска отговорност” от застрахователната организация, в рамките на общия давностен срок, ако е уважен регресния иск на застрахователя по чл. 19 от Наредбата за задължителното застраховане.

2.4 При загубване, унищожаване или кражба на талон с документи, ключ или номера на автомобила, наемателят заплаща неустойка в размер на дължимата наемна цена за автомобила за срок от пет дни, както и разходите по възстановяване на липсващите или повредени гореупоменати принадлежности.

3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1 Наемната цена за автомобила се определя на база цената за ползване за един ден, определена в тарифа, неразделна част от договора, съобразно наемния период. Тя се заплаща при получаване на автомобила и подписването на приемателно-предавателния протокол.

3.2 Наемателят се задължава да внесе депозит/excess в размера, посочен в тарифата на "Вал и Кар". След връщане на автомобила, депозитът/excess се освобождава след оглед на автомобила от служител на фирмата. При констатирани дребни липси, щети, кражби или повреди, ако наемателят не предостави протокол или служебна бележка от МВР, както и в случай, че автомобилът се върне без гориво или с по-малко от договореното в приемателно-предавателния протокол количество, стойността им се удържа от депозита.

Липсващо гориво се заплаща от наемателя по дневната цена за литър гориво и еднократна такса от 10€ (20 лева).

3.3 Цени - допълнително оборудване

Вериги за сняг: 1 €/ден, но не повече от 20 € за наемен период /до 30 дни/.

Бебешко столче, детска седалка: 1 €/ден, но не повече от 15 € за наемен период /до 30 дни/.

Детско столче - 1 €/ден.

Навигационна система: 3 €/ден, но не повече от 40 € за наемен период /до 30 дни/. (Депозит 50 €).


3.4 Допълнителни такси и застраховки

Доставка и прибиране от адрес в гр. София: 8 €. За договори над 7 дни - безплатно!

Летищни такси: София - 10 €, Варна - 12 €, Пловдив, Бургас - 15 €.

Пътуване извън България: Лимит на километри - 450 км/ ден за договори до 7 дни. При превишаване се заплаща 0.09 на километър. Цените в нисък сезон са валидни само за територията на Република България. През този ценови сезон пътуванията извън граница се таксуват по тарифа за среден сезон.

Такса чужбина: 20 € /еднократно за период до 30 дни/, издаване на пълномощно при пътуване в чужбина - 10 € /еднократно за период до 30 дни/. За някои държави се изисква нотариална заверка на пълномощно, за която се заплаща допълнителна такса.

"Помощ при пътуване - автоасистанс в чужбина": валидност до 15 дни - 33 €, валидност до 30 дни - 53 €.

Super Cover for Damages: според тарифите на Вал и Кар Рент а кар. Допълнителна застраховка, която освобождава клиента от отговорност при щета, но не го освобождава от представяне на необходимите документи и заплащане на административна такса.

Super Theft Protection: според тарифите на Вал и Кар Рент а кар. Допълнителна застраховка, която освобождава клиента от отговорност при кражба, но не го освобождава от представяне на необходимите документи и заплащане на административна такса.

В случай на ПТП, щета или кражба на наетия автомобил, се изисква документ от Пътна полиция или двустранно попълнен констативен протокол с номер от КАТ. В противен случай всички такси намаляващи отговорността са НЕВАЛИДНИ.
При липса на друг/и участник в проишествието и отказ от полицията да посети мястото на инцидента, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изисква клинетът да вземе номер, под който е регистрирано неговото обаждане.

Административна такса при завеждане на щета: В случай на ПТП се заплаща такса в размер на 50 € за покриване на административни и други разходи при завеждане и обслужване на щети, независимо от направените застраховки и отговорности на наемателя.

Втори допълнителен шофьор: 3 €/ден.

Такса зимно оборудване: Начислява се такса от 2 €/ден, но не повече от 20 € за наемен период /до 30 дни/ през периода от 1 ноември до 31 март. Всички автомобили са оборудвани със зимни гуми, зимна течност за чистачки, антифриз и ледочистачки.

Шофьор: 25 € на ден /8 часа,пон.-петък/, над 8 часа - 6 €/час, уикенд/празници - 50 € на ден /8 часа/, над 8 часа - 12 €/час.

Такса извънработно време: Заплаща се такса в размер на 10 € за всички договори, обслужени между 6.30-09.00; 18.00-22.30 и 18 € между 22.30-06.30 през делнични дни и събота. За национални празници и неделя се заплаща такса от 20 € за договори обслужени между 06.30-09.00, 10 € между 09.00-18.00, 20 € между 18.00-22.30, 28 € между 22.30-06.30.


4. ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

4.1 Наемодателят се задължава да предаде МПС на наемателя със задължителното оборудване по ЗДП /аптечка, триъгълник, пожарогасител, крик, ключ за гуми, резервна гума, светлоотразителна жилетка/

4.2 Наемодателят се задължава да заплати разходи по закупуване на консумативи и отстраняване на дребни дефекти на наемателя, само ако са направени със съгласието на наемодателя и предоставяне на официален документ /фактура на името на "Вал и Кар"/

4.3 Наемодателят отговаря за щети, причинени на наемателя или трети лица, в резултат от техническа неизправност на предоставения автомобил, установена от независима авто-техническа експертиза, която е за сметка на виновната страна по договора.

4.4 Наемодателят не носи отговорност за некачествени горива и дефекти, възникнали в следствие от тях! Всички разноски по извършване на ремонтите , репатриране и др. са изцяло за сметка на наемателя. Не се полага замяна на автомобила в този случай . Моля, зареждайте автомобилите само на хубави големи бензиностанции ( избягвайте малки, невдъхващи доверие и невзрачни бензиностанции ) .

Моля, взимайте касови бележки за заредените горива. Те ще Ви послужат за доказване на събитието и в съда. Съдебните дела се водят в този случай от наемателя.

 

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ

5.1 Наемателят е длъжен:

а/ да ползва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин

б/ да следи нивото на масло, вода, антифриз, спирачна течност

в/ при настъпване на злополука, щета или повреда да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване щетите на наетото МПС

г/ в случай на злополука или щета на МПС да спази изискванията на ЗДП и Правилника за неговото приложение относно съставяне на протоколи и други документи.

В срок от 24 часа от настъпване на щетата /злополуката, но не по-късно от изтичане на срока на договора, наемателят уведомява наемодателя за това, като съобщава всички факти, обстоятелства и данни /имена на свидетели и др.п./ във връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на наемодателя и застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети

5.2 Наемателят няма право:

а/ да използва автомобила за теглене на друго МПС или ремаркета, както и да участва в състезания, обучения, тренировки, изпитания; да пренася едри, насипни и др.товари

б/ да управлява автомобила в пияно състояние или след употреба на наркотици или упойващи медикаменти

в/ да преотстъпва автомобила на трети лица или да го ползва за задгранични пътувания, без изричното позволение на наемодателя.

5.3 Наемателят трябва да притежава редовно удостоверение за правоуправление на МПС, със стаж над три години и навършена 21 годишна възраст

5.4 Нарушаване на клаузите на т.5.1-5.3, в резултат на което са нанесени щети, изключва всички застраховки и се дължи пълно обезщетение на “Вал и Кар”.

5.5 Наемателят дава съгласие, личните му данни, описани в договора да се ползват за търсене на наказателна и гражданска отговорност.

5.6 С подписването на настоящият Договор за наем на автомобил, наемодателят дава съгласието си всички глоби и такси, наложени по наказателни постановления и актове срещу него, в периода на наем на автомобила, за извършени нарушения по ЗДП и ППЗДП постановени от органите на КАТ, да бъдат заплатени от Наемодателя чрез теглене на суми от неговата страна от кредитната карта и/или депозита на Наемодателя по настоящият договор.

5.7 За извършени плащания по т. 5.6 Наемодателя се задължава да уведоми Наемателя писмено за извършеното действие в срок от 3 дни от датата на получаване на съответното наказателно постановление или акт в офиса на "Вал и Кар" ЕООД.

5.8 Във връзка с т. 5.6 Наемодателя запазва правото си , при освобождаването на депозита, да задържи сумата от 20.00 до 500.00 € от сумата на депозита или кредитната карта на Наемателя, за срок не по-дълъг от 30 дни, считан от датата на издаване на колата по договора и в съответствие със сумата по на наказателното постановление или акт.

5.9 Наемателя избира предварително политиката за гориво и тя се отбелязва в договора преди наемането на автомобила.

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1 Всички изменения и допълнения на договора, както и всички документи, отразяващи изпълнението му са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на страните

6.2 Всички спорове по сключване, изменение, изпълнение или прекратяване на договора се решават, чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – от компетентния съд

6.3 За всички неуредени и произтичащи от договора случаи, се прилагат разпоредбите на чл.228-239 от ЗЗД, ЗДП и останалите нормативни актове от действащото законодателство, уреждащи взаимоотношенията между страните.

véhicule de location, Sofia Aéroport Low Cost,Sofia,Bulgarie,location de véhicules, voiture, louer, location de voitures
Location voitures Sofia , louer des voitures Sofia, louer une voiture  Sofia, Sofia, location de voitures Sofia, location voitures Sofia Aéroport
location voitures Sofia Aéroport
location voitures Sofia Aéroport
Прокат автомобилей София Прокат авто Болгария Аренда авто София
Location voitures Sofia , louer des voitures Sofia, louer une voiture  Sofia, Sofia, location de voitures Sofia, location voitures Sofia Aéroport
Sinoptique de Sofia, Bulgarie
Location voitures Sofia , louer des voitures Sofia, louer une voiture  Sofia, Sofia, location de voitures Sofia, location voitures Sofia Aéroport
 трансфери с автомобили под наем | уикенд с кола под наем | условия за наемане на коли под наем|евтини коли под наемв София|Автомобили| джипове| миниван и ван под наем| автоматик под наем| икономични| комфортни| бизнес коли под наем|евтини коли под наем
Коли под наем
"Вал & Кар" София

жк. "Борово"
"ул . Невестина скала" № 1А 

+359 2 958 65 60
+359 88 870 20 44
 

Национален телефон за резервации: 0700 19 002

за контакти тук

Коли под наем в Стара Загора

Коли под наем в Стара Загора "Вал & Кар"

+359 87 870 20 44
+359 87 840 01 23
Национален телефон за резервации: 0700 19 002
 трансфери с автомобили под наем | уикенд с кола под наем | условия за наемане на коли под наем|евтини коли под наемв София|Автомобили| джипове| миниван и ван под наем| автоматик под наем| икономични| комфортни| бизнес коли под наем|евтини коли под наем
Коли под наем в Хасково "Вал & Кар""
Бизнес сграда "21ви век", ет. 4, офис № 8
+359 87 870 20 44

Национален телефон за резервации: 0700 19 002
  трансфери с автомобили под наем | уикенд с кола под наем | условия за наемане на коли под наем|евтини коли под наемв София|Автомобили| джипове| миниван и ван под наем| автоматик под наем| икономични| комфортни| бизнес коли под наем|евтини коли под наем
Коли под наем в град Пловдив "Вал & Кар"
офис Пловдив 
+359 87 840 01 23
Национален телефон за резервации: 0700 19 002
 трансфери с автомобили под наем | уикенд с кола под наем | условия за наемане на коли под наем|евтини коли под наемв София|Автомобили| джипове| миниван и ван под наем| автоматик под наем| икономични| комфортни| бизнес коли под наем|евтини коли под наем
Коли под наем в град Бургас "Вал & Кар" 
офис Бургас  
+359 87 840 01 23
Национален телефон за резервации: 0700 19 002
 трансфери с автомобили под наем | уикенд с кола под наем | условия за наемане на коли под наем|евтини коли под наемв София|Автомобили| джипове| миниван и ван под наем| автоматик под наем| икономични| комфортни| бизнес коли под наем|евтини коли под наем
Летище София
 трансфери с автомобили под наем | уикенд с кола под наем | условия за наемане на коли под наем|евтини коли под наемв София|Автомобили| джипове| миниван и ван под наем| автоматик под наем| икономични| комфортни| бизнес коли под наем|евтини коли под наем
Летище Пловдив
 трансфери с автомобили под наем | уикенд с кола под наем | условия за наемане на коли под наем|евтини коли под наемв София|Автомобили| джипове| миниван и ван под наем| автоматик под наем| икономични| комфортни| бизнес коли под наем|евтини коли под наем Летище Варна
 трансфери с автомобили под наем | уикенд с кола под наем | условия за наемане на коли под наем|евтини коли под наемв София|Автомобили| джипове| миниван и ван под наем| автоматик под наем| икономични| комфортни| бизнес коли под наем|евтини коли под наем Летище Бургас
 трансфери с автомобили под наем | уикенд с кола под наем | условия за наемане на коли под наем|евтини коли под наемв София|Автомобили| джипове| миниван и ван под наем| автоматик под наем| икономични| комфортни| бизнес коли под наем|евтини коли под наем Повече за България
 трансфери с автомобили под наем | уикенд с кола под наем | условия за наемане на коли под наем|евтини коли под наемв София|Автомобили| джипове| миниван и ван под наем| автоматик под наем| икономични| комфортни| бизнес коли под наем|евтини коли под наем

Комплекс "Луксор"

 

Автомобили под наем в най - известните зимни курорти в България

 трансфери с автомобили под наем | уикенд с кола под наем | условия за наемане на коли под наем|евтини коли под наемв София|Автомобили| джипове| миниван и ван под наем| автоматик под наем| икономични| комфортни| бизнес коли под наем|евтини коли под наем Коли под наем Боровец
 трансфери с автомобили под наем | уикенд с кола под наем | условия за наемане на коли под наем|евтини коли под наемв София|Автомобили| джипове| миниван и ван под наем| автоматик под наем| икономични| комфортни| бизнес коли под наем|евтини коли под наем Коли под наем Пампорово
 трансфери с автомобили под наем | уикенд с кола под наем | условия за наемане на коли под наем|евтини коли под наемв София|Автомобили| джипове| миниван и ван под наем| автоматик под наем| икономични| комфортни| бизнес коли под наем|евтини коли под наем Коли под наем Банско

Всички коли под наем са максимално оборудвани с екстри и аксесоари за Вашето комфортно и сигурно пътуване в България.

 ae?ooaeia ea?oa iiaa?ue, ei?ii?aoeaie Gift Cards

* При нас може да ползвате Вашата GiftCard с 10% отстъпка.

* отстъпката важи за дневната наемна цена

* отстъпката не важи за допълнително оборудване и услуги, както и за клас 0 - нискобюджетни автомобили.